GT&C

Ogólne Warunki Handlowe i Informacje dla Klientów

I. Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich umów, które zawieracie Państwo z nami jako dostawcą (Laduti) za pośrednictwem strony internetowej www.laduti.de. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą Państwo stosować.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach podanych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa zostaje zawarta poprzez system koszyka online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "Checkout" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówienia.
Jeśli używają Państwo systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) jako metody płatności, zostaną Państwo albo przeniesieni na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym, albo najpierw zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronę z przeglądem zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany (również poprzez funkcję "powrót" przeglądarki internetowej) lub rezygnacji z zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "kup teraz", oświadczasz, że prawnie wiążesz się z przyjęciem oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Państwa wnioski o przygotowanie oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się drogą elektroniczną, częściowo automatycznie. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Okres obowiązywania umowy / Wypowiedzenie

Jeżeli umowa dotyczy usług powtarzających się/trwałych (abonament), umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia do następnego terminu dostawy bez podania przyczyn. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu, w szczególności powtarzającego się naruszenia głównych zobowiązań umownych, pozostaje nienaruszone.

Rezygnacji można dokonać na koncie klienta poprzez punkt menu "Abonament" i tam poprzez "Formularz rezygnacji" lub w formie tekstowej (pocztą lub e-mailem).

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 5 Odpowiedzialność

(1) Odpowiadamy w każdym przypadku bez ograniczeń za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia. Ponadto ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń we wszystkich przypadkach działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, w przypadku podstępnego zatajenia wady, w przypadku przejęcia gwarancji jakości przedmiotu zakupu oraz we wszystkich innych przypadkach określonych przepisami prawa.

(2) Odpowiedzialność za wady w ramach ustawowej rękojmi reguluje odpowiedni zapis w naszych informacjach dla klienta (część II).

(3) O ile dotyczy to istotnych zobowiązań umownych, nasza odpowiedzialność z tytułu lekkiego niedbalstwa jest ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody. Istotne zobowiązania umowne to istotne zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy i których naruszenie zagroziłoby osiągnięciu celu umowy, jak również zobowiązania, które umowa nakłada na nas zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie mogą Państwo regularnie liczyć.

(4) W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych wyklucza się odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań w wyniku lekkiego niedbalstwa.

(5) Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować bezbłędności i/lub ciągłej dostępności danych przekazywanych przez Internet. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za stałą lub nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

§ 6 Wybór prawa, miejsca wykonania, miejsca jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie w związku z tym cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Miejscem wykonania wszystkich świadczeń wynikających ze stosunków handlowych z nami, jak również miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie jesteście Państwo konsumentami, lecz kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie mają Państwo ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub UE lub gdy w momencie wniesienia pozwu Państwa miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wniesienia powództwa również do sądu w innym ustawowym miejscu właściwości.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie obowiązują.

_______

II. Informacje o klientach

1. Tożsamość sprzedawcy

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z § 2 naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język angielski.

3.2 Kompletny tekst umowy nie jest przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia przez system koszyka online, dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane dotyczące zamówienia, informacje wymagane ustawowo dla umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online otrzymają Państwo wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Podstawowe cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i sposoby płatności

5.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.
Dodatek dla Szwajcarii:
Klient musi sam zapłacić cło i podatek importowy, w zależności od wartości towaru. Konsumenci ze Szwajcarii muszą niestety liczyć się z dopłatą do produktu, gdyż koszty wysyłki są odpowiednio droższe.

5.2 Poniesione koszty wysyłki są wliczone w cenę zakupu. Ceny wysyłki można również sprawdzić tutaj Wysyłka widok. Dostęp do nich można uzyskać poprzez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, o ile nie została obiecana bezpłatna wysyłka.

5.3 Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

5.4 O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne istniejące ograniczenia w dostawie można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2 Jeżeli jesteś konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej nie wskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie wyznaczonej do tego w inny sposób.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

7.1 Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

7.2 Jako konsument jesteś zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz do jak najszybszego poinformowania nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie to miało wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

Koszyk na zakupy
Przewiń do góry