Odtlačok

Zrieknutie sa zodpovednosti
Obsah tejto webovej stránky je vytvorený s maximálnou možnou starostlivosťou. Spoločnosť Laduti však nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu. Používanie obsahu webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

1. externé odkazy:
V prípade externých odkazov na webové stránky tretích strán ("externé odkazy") za tieto webové stránky zodpovedajú ich prevádzkovatelia. Pri prvom vytvorení externých odkazov poskytovateľ skontroloval, či externý obsah neporušuje právne predpisy. V tom čase neboli zistené žiadne porušenia právnych predpisov. Poskytovateľ nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah prepojených stránok. Uvádzanie externých odkazov neznamená, že poskytovateľ prijíma obsah, na ktorý sa odkazuje, za svoj vlastný. Nie je rozumné, aby poskytovateľ neustále monitoroval externé odkazy bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak sa však zistí porušenie právnych predpisov, takéto externé odkazy budú okamžite odstránené.

2. autorské práva a vedľajšie autorské práva | © copyright:
Obsah uverejnený na tejto webovej stránke podlieha nemeckému autorskému právu a vedľajším autorským právam. Akékoľvek použitie, ktoré nie je povolené nemeckým zákonom o autorských právach a vedľajších autorských právach, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa alebo príslušného držiteľa práv. To platí najmä pre kopírovanie, úpravu, preklad, ukladanie, spracovanie alebo reprodukciu obsahu v databázach alebo iných elektronických médiách a systémoch. Neautorizovaná reprodukcia alebo prenos jednotlivých obsahov alebo celých stránok nie je povolená a je trestná. Povolené je len vyhotovenie kópií a stiahnutie na osobné, súkromné a nekomerčné použitie. Zobrazovanie tejto webovej stránky v externých rámcoch je povolené len s písomným súhlasom.

3. ochrana údajov
Pri návšteve webovej stránky poskytovateľa sa môžu ukladať informácie o prístupe (dátum, čas, zobrazená stránka). Tieto údaje nepatria medzi osobné údaje, ale sú anonymizované. Vyhodnocujú sa výlučne na štatistické účely. Neposkytuje sa tretím stranám na komerčné ani nekomerčné účely. Poskytovateľ výslovne upozorňuje, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) podlieha bezpečnostným zraniteľnostiam a nemožno ho úplne ochrániť pred prístupom tretích strán.

Použitie kontaktných údajov odtlačku na komerčnú reklamu nie je výslovne žiaduce, pokiaľ poskytovateľ predtým nedal písomný súhlas alebo pokiaľ už existuje obchodný vzťah. Poskytovateľ a všetky osoby uvedené na tejto webovej stránke týmto namietajú proti akémukoľvek komerčnému použitiu a zverejneniu svojich údajov.

4. osobitné podmienky používania
Pokiaľ sa osobitné podmienky pre jednotlivé spôsoby používania tejto webovej stránky odchyľujú od vyššie uvedených čísel 1. až 4., bude to výslovne uvedené na príslušnom mieste. V takom prípade sa v príslušnom jednotlivom prípade uplatňujú osobitné podmienky používania.

LADUTI je značka spoločnosti:

Alternatívne riešenie sporov:

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Nákupný košík
Scroll to Top