Odvolání

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský ani samostatně výdělečný.

Storno podmínky Laduti

Odvolání

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a toto zboží je nebo bude dodáno jednotně;

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odvolání se zasílá na adresu

Níže uvedená adresa pro doručení.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za tuto úhradu nebudou účtovány žádné poplatky.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Vrací se

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro testování kvality, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které rychle podléhá zkáze nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno. Předčasná expirace v případě dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna jeho pečeť; (1) LÀDUTI Sérum na Růst Vlasů nemá právo na odstoupení od smlouvy podle § 312g odst. 2 č. 2 občanského zákoníku, pokud byla z obalu odstraněna pečeť. Důvodem je skutečnost, že přípravek LÀDUTI Sérum na Růst Vlasů je výrobkem ve smyslu § 312g odst. 2 č. 2 BGB, který by se po porušení pečeti rychle zkazil nebo jehož doba použitelnosti by od tohoto okamžiku byla rychle překročena (2 měsíce po otevření obalu přípravku LÀDUTI Sérum na Růst Vlasů). (2) Právo na odstoupení od smlouvy proto podle § 312g odst. 2 č. 2 BGB neexistuje, pokud byla pečeť obnovovače vlasů LÀDUTI po dodání odstraněna, protože existuje riziko, že by vrácený výrobek dorazil k prodejci s výrazně kratší dobou trvanlivosti.

Právo na odstoupení od smlouvy je v tomto kontextu vyloučeno, protože Sérum na Růst Vlasů s porušenou pečetí, který by měl být přijat zpět, by společnost LÀDUTI s ohledem na lhůtu pro vrácení obtížně prodávala nebo dokonce nemohla prodávat dále.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb..


Právo na odstoupení od smlouvy existuje ne pro smlouvy

  • pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
  • pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
  • Smlouvy o předplatném.

——–

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv

  • při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
  • za dodání zboží, pokud bylo toto zboží po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;

_______

Vzorový formulář pro zrušení

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář.
Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb.

1. Návrat na:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@laduti.de

2. Odvolávám/odvoláváme tímto smlouvu uzavřenou mnou/námi na nákup následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb.
Služba (v případě potřeby přiložte kopii faktury)
Objednací číslo: ..........................................
Množství / název zboží: ...........................
Kupní cena: ...................................................
Už jste použili? Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u použitých hygienických potřeb.

3. Objednáno na: ........................

4. Důvod: .............................................

5. Obdržel dne: ........................

6. Jméno, adresa spotřebitele: ......
Číslo zákazníka: ........................................
Jméno a příjmení: .................................
Ulice: .......................................................
Poštovní směrovací číslo a město: ..................................................

7. Místo, datum a podpis zákazníka:
…………………………………………….

Nákupní košík
Přejít nahoru