Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven.

Annuleringsvoorwaarden Laduti

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen op te zeggen. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De herroeping moet worden gericht aan

Leveringsadres hieronder.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Geeft

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Gronden voor uitsluiting of beëindiging

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Geen herroepingsrecht voor snel bederfelijke goederen of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Voortijdige afloop bij levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien het zegel na levering werd verwijderd; (1) Er bestaat geen herroepingsrecht voor de LÀDUTI Hair Restorer overeenkomstig § 312g lid 2 nr. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek, indien het zegel uit de verpakking werd verwijderd. De reden hiervoor is dat de LÀDUTI Hair Restorer een product is in de zin van § 312g (2) Nr. 2 BGB dat na het verbreken van de verzegeling snel zou bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum vanaf dat moment snel overschreden zou worden (2 maanden na het openen van de verpakking van de LÀDUTI Hair Restorer). (2) Zo bestaat het herroepingsrecht volgens § 312g lid 2 nr. 2 BGB niet, wanneer de verzegeling van de LÀDUTI Hair Restorer na levering verwijderd werd, omdat het risico bestaat dat het geretourneerde product met een aanzienlijk kortere houdbaarheid bij de wederverkoper zou aankomen.

Het herroepingsrecht is tegen deze achtergrond uitgesloten, omdat de terug te nemen haarhersteller met verbroken zegel voor LÀDUTI moeilijk of onmogelijk opnieuw te verkopen zou zijn, rekening houdend met de retourtermijn.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen.


Het herroepingsrecht bestaat niet voor contracten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  • Abonnementscontracten.

——–

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;

_______

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen.

1. Keer terug naar:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@laduti.de

2. Ik/wij herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen / de verrichting van de volgende diensten
Dienst (voeg zo nodig een kopie van de factuur bij)
Bestelnummer: ..........................................
Hoeveelheid / benaming van de goederen: ...........................
Aankoopprijs: ...................................................
Al gebruikt? Het herroepingsrecht is uitgesloten voor gebruikte hygiëneartikelen.

3. Opgedragen: ........................

4. Reden: .............................................

5. Ontvangen op: ........................

6. Naam en adres van de consument: ......
Klantnummer: ........................................
Voor- en achternaam: .................................
Straat: .......................................................
Postcode en plaats: ..................................................

7. Paats, datum en handtekening klant:
…………………………………………….

Winkelwagen
Scroll naar boven